Καταστατικό συλλόγου

Μοιράστε Αυτό το Άρθρο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Συλλόγου με την επωνυμία "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΙΩΤΩΝ ''

Άρθρο 1ον ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

Ιδρύεται στη Ναύπακτο Σωματείο (Σύλλογος) με την επωνυμία "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΙΩΤΩΝ με έδρα τον Παλαιόπυργο Δήμου Πυλήνης Αιτ/νίας.

Άρθρον 2ον ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Συλλόγου είναι:
1. Η συμβολή στη μορφωτική και εκπολιτιστική εξύψωση και άνοδο του μορφωτικού επιπέδου των μελών του Συλλόγου.
2. Η ηθική, πνευματική και κοινωνική εξύψωση των μελών του και η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας και συσφίξεως των αδελφικών μεταξύ τους σχέσεων.
3. Η προαγωγή των γενικότερων συμφερόντων του χωριού Παλαιόπυργος Ναυπακτίας και η φροντίδα για την αξιοποίηση αυτού και των ανηκόντων εις αυτό συνοικισμών ως και η λύση των προβλημάτων αυτών.
4. Η με οικονομικούς πόρους του συλλόγου κατασκευή διαφόρων κοινωφελών και εξωραϊστικών έργων στον Παλαιόπυργο Ναυπακτίας και η κάθε φύσεως συμμετοχή και βοήθεια υλική ηθική σε έργα εξωραϊσμού του χωριού αυτού.
5.
Η συμμετοχή στις παντός είδους νόμιμες, τοπικές καί μη εκδηλώσεις.

Άρθρο 3ον ΜΕΣΑ

Η προώθηση των σκοπών του Συλλόγου γίνεται με όλα τα νόμιμα μέσα τα οποία ενδεικτικά είναι:

1. Κατάλληλες ενέργειες κατ παραστάσεις προς όλες τις αρμόδιες αρχές και Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα.
2. Ανακοινώσεις και δημοσιεύματα στον τύπο.
3. Η συνεργασία με άλλους Συλλόγους, Σωματεία ή οργανώσεις που είτε υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν και που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους ή συναφείς σκοπούς.
4. Η πραγματοποίηση διαλέξεων, εκδρομών, εορτών, χορών,αθλοπαιδιών, εράνων, μελετών, θεατρικών και κινηματογραφικώνπαραστάσεων.
5. Η ίδρυση βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίου, εντευκτηρίου, λέσχης, καθώς και η έκδοση εφημερίδας, περιοδικών και λευκωμάτων.

Άρθρο 4ον ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Συλλόγου είναι τακτικά και επίτιμα.

1. α) Τακτικά μέλη γίνονται δεκτά και εγγράφονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γραπτή αίτηση τους, όλοι όσοι έχουνγεννηθεί στο χωριό Παλαιόπυργος Ναυπακτίας και τους συνοικισμούςτου ανεξάρτητα από το φύλο τους.
β) Επίσης γίνονται τακτικά μέλη κατ οι σύζυγοι και τα τέκνα τωνπροαναφερομένων τακτικών μελών ανεξάρτητα από τον τόπο γεννήσεως τους.
γ) Τα ως άνω μέλη πρέπει να έχουν ηλικία 17 ετών συμπληρωμένηκαι να διανέμουν εις ένα εκ των νομών Αιτωλ/νίας, Αχαΐας και Φωκίδας.
δ) Σε περίπτωση απορρίψεως της αιτήσεως εγγραφής δύναται να ασκηθεί προσφυγή στη Γενική Συνέλευση των μελών.

2. α). Τα Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται όσοι προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στο Σύλλογο ή συμβάλλουν τα μέγιστα στην επίτευξη των σκοπών του. Το ίδιο ισχύει και για τα μη μέλη.
β). Τα επίτιμα μέλη εγγράφονται από την πλειοψηφία των μελών που παραβρίσκονται στη Γενική Συνέλευση, αφού προηγουμένως προταθούν από τουλάχιστον δέκα(10) τακτικά μέλη και η πρόταση τους γίνεται γραπτή.
γ)
Τα επίτιμα μέλη, έχοντας τιμητικώς τον τίτλο, δεν δικαιούνται να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, τη Διοίκηση του Συλλόγου και διαχείριση της περιουσίας του, ούτε υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών.

Άρθρο 5ον ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1. Όλα τα μέλη είναι ίσα μεταξύ τους και συμμετέχουν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Συλλόγου. Κάθε τακτικό μέλος, έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Μέλη που δεν είναι ταμειακώς εντάξει ούτε εκλέγουν, ούτε εκλέγονται.
2. Κάθε τακτικό μέλος αποκτά το μεν δικαίωμα του εκλέγειν αμέσως μετά την εγγραφή του και αφού εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις, το δε δικαίωμα του εκλέγεσθαι ένα (1) μήνα μετά την εγγραφή του και την εκπλήρωση των ταμειακών του υποχρεώσεων.Εξαιρετικά για τις πρώτες αρχαιρεσίες του Συλλόγου τα ανωτέρω δικαιώματα έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη ανεξάρτητα από το χρόνο της εγγραφής τους.
3. Το δίκαίωμα εγγραφής του μέλους στο Σύλλογο είναι χίλιες (1000)δραχμές, που συνοδεύει τη γραπτή αίτηση εγγραφής του προς το Δ. Σ. Κάθε μέλος υποχρεούται να δίνει ετήσια συνδρομή εκ δραχμών 1.000. Το ποσό αυτό καθώς και το ποσό του δικαιώματος εγγραφής μπορούν να αλλάξουν μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να προτείνουν οτιδήποτε εξυπηρετεί τους σκοπούς του Συλλόγου με γραπτή πρόταση τους προς το Δ. Σ. το οποίο και αποφασίζει έπ' αυτής.

5
. Τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να αποχωρούν ελεύθερα εξ αυτού όταν το ζητήσουν εγγράφως. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της λήξεως του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού, αναγγέλλεται δε στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα ανωτέρω υποχρεούται ο Γενικός Γραμματέας να ανακοινώσει την αποχώρηση στην πρώτη Γενική Συνέλευση.

6.
Το Δ. Σ. εποπτεύει επί της συμπεριφοράς των μελών του Συλλόγου να διατηρείται το πνεύμα της συνεργασίας και αλληλεγγύης τούτων συνεπώς έχει καθήκον να συμβουλεύει και να ανακαλεί στην τάξη την ευπρεπή συμπεριφορά στον τόπο της εργασίας και μάλιστα στις Συνελεύσεις. Για κάθε απρεπή συμπεριφορά ή παράλειψη και παράβαση των περί Σωματείων Νόμων και κάθε πρόκληση ζημιάς στους σκοπούς του Συλλόγου επιβάλλονται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν εισηγήσεως του Δ. Σ. οι ποινές της επιπλήξεως και αποβολής εκ του Σωματείου αν ψηφίσουν αυτές τα 3/4 από τα παρόντα μέλη. Ο αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιούνται εγγράφως από το Δ. Σ. και "επί αποδείξει" στον ενδιαφερόμενο.

7.
Κάθε μέλος του Συλλόγου που καθυστερεί επί δύο (2) χρόνια τις τακτικές συνδρομές του διαγράφεται από το Δ. Σ.

8.
Επανεγγράφονται οι τακτοποιηθέντες ταμειακώς και οι παραιτηθέντες οικειοθελώς κατόπιν εγγράφου αιτήσεως των. Επίσης επανεγγράφονται οι ήδη αποβληθέντες με απόφαση και πάλιν της Γενικής Συνελεύσεως εάν δεν υφίσταται πλέον ο λόγος για τον οποίο είχαν αποβληθεί και εφόσον ζητήσουν τούτο εγγράφως.

9.
Τα καθοιονδήποτε τρόπο διαγραφόμενα μέλη στερούνται του δικαιώματος αναλήψεως των ποσών που καταβλήθηκαν από αυτά για δικαιώματα εγγραφής, συνδρομών ή άλλων εισφορών.

Άρθρο 6ον ΠΟΡΟI ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πόροι του Συλλόγου είναι:
1. Το δικαίωμα εγγραφής και οι τακτικές ετήσιες εισφορές των μελών του
2. Οι έκτακτες εισφορές των μελών ή άλλων Νομικών ή φυσικών ττρόσώπων, οργανισμών κ.λ.π.
3. Οι Δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομιές και πάν αγαθόν το οποίο περιέρχεται στην περιουσία του Συλλόγου, εφόσον ο χορηγός
(δωρητής) δεν θέτει σκοπούς που είναι αντίθετοι στους σκοπούς του Συλλόγου και γίνονται δεχτές οι δωρεές κατόπιν αποφάσεως του Δ. Σ.
4. Το καθαρό προϊόν από εισπράξεις εράνων, εορτών, διαλέξεων, παραστάσεων, εκδρομών, χοροεσπερίδων, συνεστιάσεων, εκδόσεως εντύπων και λευκωμάτων, λαχείων και λαχειοφόρων αγορών του Συλλόγου.

Άρθρο 7ον ΔΩΡΗΤΗΣ-ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ

Όσοι προσφέρουν καθοιονδήποτε τρόπο στο Σύλλογο το χρηματικό ποσό των 100.000-500.000 δραχμών ή άλλο κινητό ή ακίνητο πράγμα αναλόγου αξίας, θεωρούνται καί ονομάζονται Δωρητές του Συλλόγου. Επίσης όσοι προσφέρουν το ποσό των δραχμών 500.001 και άνω θεωρούνται και ονομάζονται Ευεργέτες του Συλλόγου.
Οι ανωτέρω εισφορές καταχωρούνται κατά κατηγορίες σε ειδικό βιβλίο ΔΩΡΗΤΩΝ και ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ του Συλλόγoυ και τα ονόματα των ανωτέρω αναγράφονται σε ειδική πινακίδα που αναρτάται εντός των γραφείων αυτού.

Άρθρο 8ον ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και απαρτίζεται εκ των μελών του
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά το έτος το μήνα Φεβρουάριο και έκτακτα οποτεδήποτε εφόσον το κρίνει αναγκαίο το Δ. Σ. ή το ζητήσει το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών με έγγραφη αίτηση τους που να αναφέρει τα θέματα συζητήσεως. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ. Σ. με έγγραφη πρόσκληση προ δέκα (10) ημερών που θα καθορίζει σαφώς: α) Τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνελεύσεως, β) Τα προς συζήτηση θέματα και γ) εάν η συνέλευση είναι πρώτη ή δεύτερη ως προς τον απαιτούμενο αριθμό μελών για απαρτία. Η ως άνω πρόσκληση πρέπει να τοιχοκολλάται και στο Γραφείο του Συλλόγου δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προς της ημέρας της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Η Γενική Συνέλευση πριν αρχίσει τις εργασίες της εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα που κρατάει πρακτικά. Οι ανωτέρω εκλέγονται με ανάταση των χειρών και με σχετική πλειοψηφία με αίτηση του 1/3 τουλάχιστον των παρόντων μελών οι αποφάσεις λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας.
4. Η Γενική Συνέλευση μεταρρυθμίζει ή τροποποιεί το Καταστατικό, αποφασίζει επί προσφυγών για εγγραφή, διαγραφή ή αποβολή των μελών και αποφασίζει γενικά για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Συλλόγου.
5. Στην τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται απολογισμός του περασμένου χρόνου με ανάγνωση του πορίσματος του Εποπτικού Συμβουλίου, συζητείται και εγκρίνεται ή τροποποιείται ο Προϋπ/σμός του επομένου χρόνου.
6. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται σσε αυτή το 1/3 των ταμειακώς εντάξει εκ των μελών του Συλλόγου συν ένα. Όταν δεν έχει απαρτία στην πρώτη σύγκληση η Γ. Σ. υποχρεωτικά συνέρχεται πάλι δεύτερη φορά σε δέκα (10) ημέρες το πολύ, με τα ίδια απολύτως θέματα, οπότε έχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Άρθρο 9ον ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1. Κάθε τρία (3) χρόνια η τακτική Γενική Συνέλευση, αφού εξαντλήσει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, εκλέγει το νέο Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο. Το προσωρινό προεδρείο της Γενικής Συνελεύσεως αποτελεί και την Εφορευτική Επιτροπή.
2. Οι υποψηφιότητες των τακτικών μελών υποβάλλονται 48 ώρες τουλάχιστον προ της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και εγγράφονται τα ονοματεπώνυμα τους από το Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου σε ανηρτημένο εντός της αιθούσης πίνακα υποψηφίων. Επί ενστάσεων κατά των υποψηφίων αποφασίζει αμέσως η Γενική Συνέλευση.
3. Κατόπιν διεξάγεται μυστική ψηφοφορία για την εκλογή επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και τριών (3) μελών του Εποπτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) καθώς και των αναπληρωματικών.
4. Σε κάθε ψηφοφόρο διανέμεται φάκελος και ομοιόμορφο λευκό χαρτί(ψηφοδέλτιο) επί του οποίου αναγράφει τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων που προτιμά, μέχρι τρεις (3) για το Δ. Σ. και μέχρι δύο (2)για το Ε. Σ. Το ψηφοδέλτιο αυτό τίθεται υπό του ψηφοφόρου εντός του φακέλου φέροντος την σφραγίδα του Συλλόγου και ρίπτεται εντός καταλλήλου ψηφοδόχου , αφού συγχρόνως συμπληρωθεί το όνομα του και υπογράψει στον πίνακα των ψηφισάντων.
5. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας ανοίγεται η ψηφοδόχος ενώπιον των υποψηφίων και μελών του Συλλόγου , γίνεται η αποσφράγιση των φακέλων, η διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων και ανακηρύσσονται οι εκλεγέντες υπό της Εφορευτικής Επιτροπής , η οποία καταρτίζει και υπογράφει το Πρακτικό της ψηφοφορίας που παραδίδει στον Πρόεδρο του Δ. Σ. μαζί με όλα τα άλλα έγγραφα των αρχαιρεσιών. οι λαβόντες κατά σειρά τις περισσότερες προτιμήσεις θεωρούνται εκλεγέντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται αμέσως κλήρωση.

Άρθρο 10ον ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλiο που εκλέγεται ανά τριετία σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος Καταστατικού και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρεις (3) Συμβούλους.
2. Το Δ.Σ. εντός οκτώ (8) ημερών από των αρχαιρεσιών συνέρχεται σέ πρώτη συνεδρίαση μερίμνη του πλειοψηφίσαντος μέλους αυτού και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Κατά την ίδια μέρα συντάσσεται Πρακτικό Παραδόσεως καί Παραλαβής μεταξύ παλαιού και νέου Συμβουλίου.
3. Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. θεωρούνται οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά επιλαχόντες και αντικαθιστούν κάθε μέλος του Δ.Σ. που ήθελε αποχωρήσει για οιονδήποτε λόγο.
4.Εξαιρετικά η θητεία του εκλεγέντος υπό των ιδρυτών προσωρινού Δ.Σ. λήγει άμα εγκριθεί το παρόν Καταστατικό οπότε τούτο λογίζεται ως αυτοδικαίως παραιτηθέν και υποχρεούται να συγκαλέσει την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση για την εκλογή οριστικού Δ.Σ. εντός έξι (6)μηνών από της ως άνω εγκρίσεως του Καταστατικού.
5.Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από το Νόμο, το παρόν Καταστατικό και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Ταύτα όμως δεν ευθύνονταί για απόφαση που ελήφθη σε συνεδρίαση και δεν παρέστησαν ή παριστάμενα διαφώνησαν, εφόσον η απουσία ή η διαφωνία προκύπτει προκύπτει από τα Πρακτικά.

Άρθρο 11ον ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί , συντονίζει και διαχειρίζεται τα συμφέροντα, τις υποθέσεις, την περιουσία του Συλλόγου και παίρνει όλα τα πρόσφορα μέτρα για την αντιμετώπιση και την λύση των ασχολούντων αυτόν προβλημάτων σύμφωνα με το Καταστατικό.
2.Το Δ.Ε. προπαρασκευάζει τις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων,συγκαλεί αυτές και εκτελεί τις αποφάσεις τους
3. Συνιστά επιτροπές για καταμερισμό και υποβοήθηση του έργου , ελέγχεi, δε και κατευθύνει αυτές και φέρεi ακέραια την ευθύνη για τη δραστηριότητα τους

Άρθρο 12ον ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Δ.Σ. συνέρχεται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του τακτικά μεν μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες, έκτακτα δε όταν τούτο κρίνει σκόπιμο από τον Πρόεδρο ή από τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη αν υποβάλλουν σχετική έγγραφη αίτηση. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. εντός δεκαπέντε (15)ημερών από την υποβολή της αιτήσεως, αν δε αρνείται ή αμελήσει τούτο , τότε το δικαίωμα συγκλήσεως του Δ.Σ. έχει ο Αντιπρόεδρος και οι αιτούντες.
2. Η πρόσκληση των μελών του Δ.Σ. σε συνεδρίαση δίνεται σε όλα τα μέλη του μερίμνη του Γενικού Γραμματέα το αργότερο δύο (2) ημέρες προ της συνεδριάσεως με αποδεικτικό επιδόσεως ή συστημένης επιστολής.
3. Το Δ,Σ. συνεδριάζει εν απαρτία παρουσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον εκ των μελών αυτού και σι αποφάσεις του λαμβάνονται και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και εν ισοψηφία απορρίπτεται η ένσταση.
4. Όταν μέλος του Δ.Σ. απουσιάσει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις χάνει το αξίωμα του και αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά. Ένα δεν υπάρχουν αναπληρωματικά καλείται η Γενική Συνέλευση προς εκλογή αντικαταστάτου.
5. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή δια  οιονδήποτε λόγο κηρύξεως εκπτώτου του Προέδρου, το Δ.Σ. συνέρχεται ειδικά γι'αυτό εντός το πολύ δεκαπέντε (15) ημερών και εκλέγει μεταξύ των άλλων μελών τον νέο Πρόεδρο. Το ίδιο γίνεται και για τον Αντιπρόεδρο, το Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία.
6. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων τηρούνται από το Γενικό Γραμματέατου Συλλόγου.
7. Στην αρχή κάθε συνεδριάσεως διαβάζονται και υπογράφονται τα πρακτικά της προηγούμενης  εφ'όσον δεν είχαν υπογραφεί.

Άρθρο 13ον ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις σχέσεις του ενώπιον κάθε διοικητικής καί δικαστικής αρχής δικαστικά και εξώδικα εκτός αν αποφασίζει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση ή το Δ. Σ. Εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις περιουσιακές σχέσεις με τρίτους, υπογράφει με το Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμών και με τον Ταμία τα διπλότυπα εισπράξεων. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το Καταστατικό.
2. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 14ον ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

1. Ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου φυλάει τα βιβλία του Συλλόγου, την σφραγίδα και την αλληλογραφία του. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών, την αλληλογραφία και όλα τα επίσημα έγγραφα. Γράφει με ακρίβεια τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ. Σ. που τα συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη που ήταν παρόντα στην αντίστοιχη συνεδρίαση. Συντάσσει με τον Ταμία τον Απολογισμό και τον Προϋπολογισμό κάθε διαχειριστικής περιόδου.
2. Όταν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει η κωλύεται αναπληρώνεται από μέλος του Δ. Σ. οριζομένου υπό του Πρόεδρου.

Αρθρο 15ον ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

1. Ο Ταμίας φυλάει τα βιβλία Εσόδων και Εξόδων του Συλλόγου, είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε πληρωμή χρημάτων χωρίς ένταλμα.
2. Ο Ταμίας μεριμνά για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής των συνδρομών, των έκτακτων εισφορών και πασών εν γένει των προς τον Σύλλογο οφειλών, επί τη βάση σχετικών διπλοτύπων αποδείξεων υπογραφόμενων υπό του Προέδρου και αυτού.
3. Εκτελεί με έγγραφη εντολή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα κάθε πληρωμή που αποφασίστηκε από το Δ. Σ.
4. Καταθέτει στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή σε Ελληνική Τράπεζα μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα ποσά του Συλλόγου που ξεπερνούν τις πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές, για λογαριασμό του Συλλόγου. Τα κατατιθέμενα χρήματα αναλαμβάνονται από την Τράπεζα ή το Ταμιευτήριο με υπογραφή του Προέδρου και Ταμία ή άλλων που τυχόν ήθελε ορίσει με απόφαση του το Δ. Σ.
5. Όποτε του ζητηθεί (του Ταμία) πληροφορεί το Δ.Σ., το Ε.Σ. και τη Γενική Συνέλευση για την ταμειακή κατάσταση του Συλλόγου.
6. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ. Σ. εκτός από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 16ον ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο του Συλλόγου είναι τριμελές με δύο (2) αναπληρωματικά μέλη και κρατάει η θητεία του δύο χρόνια. Εκλέγεται όταν εκλέγονται και τα μέλη του Δ. Σ. με σχετική πλειοψηφία και υποβάλλει ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τα πορίσματα του κατά τον ετήσιο Απολογισμό.
2. Το Ε. Σ. τηρεί ξεχωριστό βιβλίο Πρακτικών και καλείται από το Δ. Σ. ένα (1) τουλάχιστον μήνα προ της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως για να εκφέρει εγγράφως τα πορίσματα του και τίθενται στη διάθεση του τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τα βιβλία διαχειρίσεων, η αλληλογραφία και το Αρχείο εν γένει του Συλλόγου.

Άρθρον17ον ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα που φέρνει κυκλικά τις λέξεις "Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Απανταχού Παλαιοπυργιωτών" με κεφαλαία γράμματα και στη μέση έχει σχηματική απεικόνιση της Αγίας Τριάδος.

Άρθρον 18ον ΣΗΜΑΪΑ - ΛΑΒΑΡΟ

Ο Σύλλογος έχει δίκη του σημαία την νομίμων διαστάσεων Ελληνική σημαία που φέρει στη μέση και κυκλικά χρυσοκέντητη την ανωτέρω επωνυμία αυτού.

Άρθρο 19ον ΕΟΡΤΗ

Ως εορτή του Συλλόγου ορίζεται η εορτή της Πεντηκοστής , οπότε εορτάζει ο Ναός της Αγίας Τριάδας Παλαιοπύργου, την οποία ο Σύλλογος θεωρεί προστάτιδα του.

Άρθρον 20ον ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1. Ο Σύλλογος διαλύεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος και ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, απαρτία της οποίας απαιτείται η παρουσία των 3/4 των ταμειακώς εντάξει μελών με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
2. Σε περίπτωση διαλύσεως του Συλλόγου η περιουσία αυτού διατίθενται στην Κοινότητα Παλαιοπύργου Ναυπακτίας.

Άρθρον 21ον

Κάθε ασάφεια του παρόντος Καταστατικού λύνεται από τη Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Σωματείων.

Άρθρο 22ον

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 22 άρθρα συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ'άρθρο καί στο σύνολο του καί εγκρίθηκε τελικά ως έχει από τα κάτωθι ιδρυτικά μέλη αυτού και θα ισχύσει μετά την κατά Νόμο έγκριση του..-


Ναύπακτος 26 Νοεμβρίου 2000 ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
signatures

Το παραπάνω καταστατικό υπεγράφει από τα παραπάνω μέλη το 2000, ύστερα από ανανέωση του αρχικού το οποίο είχε συνταχθεί κατά την ίδρυση του συλλόγου το 1986 και είχε τότε υπογραφεί από τα 50 ιδρυτικά μέλη που αναφέρονται παρακάτω:

Τα Ιδρυτικά μέλη Συλλόγου (8-4-1986) ________ (πάνω^ )
Αδαμόπουλος Ευστ. Αντώνιος, Αδαμόπουλος Ι. Σπυρίδων, Αδραχτάς Γ. Νικόλαος, Αδραχτάς Φ. Νικόλαος, Αδραχτάς Φ. Χρήστος, Αποστολάκης Ν. Δήμος, Αποστολάκης Ν. Αντώνιος, Αποστολάκης Ι. Λάμπρος, Αρβανίτης Γ. Νικόλαος, Αρβανίτης Αδ. Παναγιώτης, Γιαννόπουλος Ν. Ιωάννης, Ζαρμακούπης Ι. Αθανάσιος, Ζαρμακούπης Δ. Πολύκαρπος, Θεοφάνης Γ. Ευθύμιος, Θανασιός Ν. Ιωάννης, Κυρίτσης Δ. Γεώργιος, Κυρίτσης Χ. Γεώργιος, Κυρίτσης Ηρ. Σπυρίδων, Κυρίτσης Χ. Σπυρίδων, Κυρίτσης Ν. Χαράλαμπος, Κυρίτσης Ευθ. Χρήστος, Κωτσόπουλος Αν. Ιωάννης, Κωτσόπουλος Αν. Χρήστος, Λακουμέντας Ι. Αθανάσιος, Λακουμέντας Πελ. Αθανάσιος, Λακουμέντας Ι. Γεώργιος, Λακουμέντας Πελ. Γεώργιος, Λακουμέντας Ι. Σπυρίδων, Λακουμέντας Ι. Χρήστος, Λακουμέντας Πελ. Φίλιπος, Μαχαίρας Κ. Απόστολος, Μαχαίρας Απ. Βασίλειος, Ματσούκας Χ. Νικόλαος, Μίχος Β. Κωνσταντίνος, Μίχος Χ. Κωνσταντίνος, Μυλωνάς Αθ. Γεώργιος, Παλιός Ι. Νικόλαος, Παπασούλης Σπ. Αθανάσιος, Παπασούλης Σπ. Σπυρίδων, Παπασούλης Σπ. Χρήστος, Πράππας Γ. Δημήτριος, Πράππας Κ. Χρήστος, Σταμούτσος Ευθ. Ανδρέας, Σταμούτσος Αγγ. Νικόλαος, Σταθόπουλος Δ. Κωνσταντίνος, Σταθόπουλος Κ. Χαράλαμπος, Σταθόπουλος Μαρ. Χαράλαμπος, Σωτηρόπουλος Ν. Αθανάσιος, Σωτηρόπουλος Ι. Κωνσταντίνος.


Η Σελίδα μας στο Facebook... Ακολουθήστε μας!Σύνδεση Χρήστη

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

E-mail Ειδοποιήσεις

Εγγραφείτε τώρα στη υπηρεσία ειδοποιήσεων μέσω e-mail για να ειδοποιήστε αυτόματα για νέα συμβάντα σχετικά με την Ιστοσελίδα , το Παλιόπυργο & το σύλλογο.... περισσότερα>>

Να μήν Ξεχάσεις ...

Χωριανοί και Φίλοι υπάρχουν κάποια σημαντικά δρώμενα που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή μας και έχουν την ανάγκη της συμμετοχής σας και της υποστήριξης από μέρους σας.
Παρακαλώ Διαβάστε>>

Γίνε συντάκτης

Γνωρίζετε πρόσωπα και πράγματα για την περιοχή μας; ξέρετε ιστορίες από το παππού σας; γνωρίζετε ήθη ή έθιμα του τόπου; Σας ενδιαφέρει η δημοσιογραφία; Μάθετε πως μπορείτε να γίνετε συντάκτες σε αυτήν εδώ τη σελίδα χωρίς καμία γνώση υπολογιστών. περισσότερα...

Online χρήστες

Έχουμε 4 επισκέπτες σε σύνδεση

Ενημερώσεις RSS

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML

Δευτέρα
24
Ιουνίου
2024
Ανατ.: 05.14
Δύση: 19.56
Σελήνη
17 ημερών

Σήμερα Γιορτάζουν
Αγίου Πνεύματος
Ακολουθεί...
29/6
Πέτρος, Παύλος
follow in facebook follow in twitter follow us

Γνωρίζατε ότι ...

Τυχαία εικόνα

Η ιστοσελίδα μας διαθέτει μία μεγάλη συλλογή από φωτογραφίες τόσο χωριού μας όσο και της ευρύτερης περιοχής.
εκατοντάδες φωτογραφίες από κάθε στιγμή, εκδήλωση, ή φυσικό τοπίο...

Πιέστε το παραπάνω εικονίδιο για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες!